kusoldharmphuket
Facebook    Webmail     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

การบำเพ็ญกุศลโดยการสร้างโรงเรียน  การสร้างวัดวาอาราม  ตลอดจนการกุศลอื่นฯ  สามารถกระทำกันได้ทุกเวลา  แต่การให้ความอนุเคราะห์โดยการแผ่เมตตา  อุทิศส่วนกุศลจากกุศลกรรมทั้งหลายให้แก่ดวงวิญญาณ  ไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณของผู้ที่ไร้ญาติหรือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ  ถือเป็นการแสดงมุทิตาจิตและเป็นมหากุศลแก่ผู้กระทำ 

โอกาสที่จะร่วมกิจกรรมเช่นนี้เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่ามีไม่มากนัก  เพราะต้องมีการใช้จ่ายจำนวนมาก  ไม่ใช่บุคคลเพียง 2-3 คนก็สามารถที่จะรับภาระทั้งหมดได้  จึงถือได้ว่าการบำเพ็ญบุญกุศลที่ดีที่สุด  การขุดเก็บกระดูกของผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติขาดมิตรไปทำการฌาปนกิจ  แล้วนำอัฐิไปบรรจุยังฮวงซุ้ย (สุสานรวมมิตร)  เพื่อจะได้ประกอบพิธีเซ่นไหว้ตามประเพณีเมื่อถึงวันสารทเชงเม้ง  การบำเพ็ญกุศลให้การอนุเคราะห์ดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงให้ได้พบกับสุขคติภพโดยทั่วกัน  บุญสหกรณ์ที่ได้ร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานทุกขั้นตอน  ส่งผลดลบันดาลให้ทุกคนมีความสุข  มีความเจริญ  มีพลานามัยที่สมบูรณ์  ด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของชาวจีนแต้จิ๋วที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในย่านเซียงกงกรุงเทพมหานครผู้หนึ่งนามว่า  นายบักซ้ง   แซ่เจ็ง  ประกอบกับทราบว่าจังหวัดภูเก็ตได้มีชาวจีนแต้จิ๋วย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากและประกอบอาชีพมากขึ้น  และจังหวัดภูเก็ตเองก็ยังไม่เคยจัดงานมหากุศลขุดศพไร้ญาติมาก่อนเลย  ประมาณกลางปี พ.ศ. 2518  จึงได้เดินทางติดต่อประสานงานมายังกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งประกอบด้วย

( 1 )  นายเย็นไทย  แซ่แต ( 2 )  นายเอ็กซ้ง  แซ่ฉั่ว
( 3 )   นายชิวจั้ว  แซ่หลี้ ( 4 )  นายเค่งไล้  แซ่โค่ว
( 5 )   นายสุวัฒน์  ม้าทอง  ( 6 )  นายซุยเฮียง  แซ่อึ้ง  
( 7 )   นายบุ่นซ้ง  แซ่เอี๊ยว  

นายบักซ้ง  แซ่เจ็ง ได้พยายามอธิบายขั้นตอนวิธีการดำเนินงานต่างฯ ให้ทราบ  โดยใช้สถานที่ของสมาคมสามัคคีธรรม (สมาคมแต้จิ๋ว)  ที่ตั้งอยู่ ณ ถนนเยาวราชในขณะนั้น  (เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลกนกขวัญในปัจจุบัน)  เป็นที่ประชุมปรึกษาหารือ  ได้ตั้งทีมมนต์จีนขึ้นมา 1 ชุด  ได้รับการสนับสนุนจากนายเย็นไทย  แซ่แต่  ออกทุนทรัพย์ให้ยืมเป็นทุนจัดงานเบื้องต้นจำนวน  100,000.00  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ในที่สุด นายมงคล  อ่องเจริญ  ได้ตอบรับเป็นประธานจัดงานมหากุศลขุดศพไร้ญาติครั้งที่ 1 ของจังหวัดภูเก็ตขึ้น  ระยะดำเนินงานตั้งแต่วันที่  23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ถึงวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2519  รวม 63 วัน  ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  โดยนายอำเภอเมืองภูเก็ต  นายชิต  นุ้ยภักดี  เมื่อวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2518

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ขุดเก็บกระดูกของศพผู้ที่ไร้ญาติขาดมิตรและศพที่มีญาติแต่ไม่ประสงค์จะสงวนไว้ประกอบพิธี เซ่นไหว้  นำไปประกอบพิธีทางศาสนาและทำการฌาปนกิจ  แล้วนำอัฐิไปบรรจุยังฮวงซุ้ย (สุสานรวมมิตร)  เพื่อจะได้ประกอบพิธีเซ่นไหว้ตามประเพณี  เมื่อถึงวันสารทเชงเม้งและ กระทำกันไปตลอดทุกปี
 2. ทำให้สามารถขุดศพไร้ญาติที่ฝังไว้ตามป่าช้าต่างฯ ในจังหวัดภูเก็ต  ที่ฝังกันไว้อย่างไร้ระเบียบ และแออัดจนไม่มีที่สำหรับฝังฝากศพใหม่ได้ทั้งหมด  สุสานทุกแห่งสามารถกำหนดระเบียบ   สำหรับการฝังฝากศพขึ้นใหม่  เป็นระเบียบสวยงามได้

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต  ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิรัช  หงษ์หยก  อนุญาตให้ใช้สถานที่บริเวณถนนบางกอกเป็นสถานที่จัดงาน  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารพาณิชย์หลังตลาดสดเทศบาล 1 )  และได้รับการสนับสนุนชี้แนะหลักการทำงานจาก นายเบ๋งปุ้น  แซ่อ๋อง  นายบักย้ง  แซ่เตีย  มาตลอด ได้ทำการอัญเชิญกระถางธูปทองขององค์เทพเจ้า “โป๊ยจุนเซี้ยฮุด”  (พระประธานจัดงานมหากุศล)  มาจากสมาคมอนุศาสตร์สงเคราะห์ (เกาะ 1) ตลาดปุนเฒ่าม้า ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519  โดยมีคณะทรงจากสมาคมพุทธสงเคราะห์ชลบุรี (เกาะ 4) จังหวัดชลบุรี  นครหลวงพุทธสมาคม (เกาะ 9) กรุงเทพมหานคร  สมาคมสหพุทธรรมิก (เกาะ 5) กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ประกอบกรรมพิธีตลอดงาน  โดยตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่างฯ ขึ้นมา 1 คณะ  มีนายดำริห์  กีระอนันต์  ดำเนินงานกรรมพิธีฝ่ายมหายาน  นายเริงศักดิ์  ละอองจินดา  ดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้รับความร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานทุกขั้นตอน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ  ได้สร้างความสำเร็จซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจ  และได้ผูกพันมาจนถึงปัจจุบันนี้ไว้ถึง 4 ประการ คือ

 1. สามารถดำเนินการก่อตั้ง มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต  ขึ้นสำเร็จตามเจตนารมณ์   โดยความอนุเคราะห์จาก นายวิเชียร  สันจิตตโต  ได้ดำเนินการจดทะเบียนขออนุมัติจนแล้วเสร็จทุกประการ  ได้รับการอนุมัติจากทางราชการถูกต้องตามกฎหมาย  ในวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2519  มีอาคารสำนักงานและที่ดินเป็นของมูลนิธิเอง  มีการบริหารในรูปลักษณะของคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบด้วยบุคคลทุกอาชีพ  ทุกเชื้อชาติศาสนา  และเปี่ยมด้วยมุทิตาจิต  มาร่วมกันดำเนินงานและให้การอุปการะมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต  นับจากปีที่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน
 2. สามารถดำเนินการฝึกคณะทรงขึ้นมาสำเร็จ  ได้แผ่เมตตาปลดเปลื้องทุกข์เวทนา  ช่วยเหลือรักษาผู้ที่ป่วยและเจ็บไข้  แก่ประชาชนทั่วไปที่กราบไหว้บูชา  ช่วยแนะนำในเรื่องการหาพื้นที่มงคลต่างฯ  บำเพ็ญกุศลต่างฯ จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา  พร้อมทั้งได้ช่วยเหลือเก็บศพไร้ญาติและได้ประกอบพิธีมหากุศลขุดศพไร้ญาติขึ้นอีก 3 ครั้ง  (รวมเป็น 4 ครั้ง)
  ครั้งที่ 1  วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519  ถึงวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2519
  ครั้งที่ 2  วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2526  ถึงวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2526  รวม 64 วัน
  ครั้งที่ 3  วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2532  ถึงวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2532 รวม 49 วัน
  ครั้งที่ 4  วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544  ถึงวันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544  รวม 49 วัน
 3. สามารถก่อตั้งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยขึ้น  ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างฯ  ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ  พื้นที่เขตอำเภอเมืองภูเก็ต  พื้นที่เขตอำเภอกะทู้ (ป่าตอง)  พื้นที่เขตอำเภอ ถลาง  บรรเทาทุกข์ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนน  นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรักษา ตัว ณ โรงพยาบาลต่างฯ  ขอบเขตการทำการสิ้นสุด ณ สะพานสารสินและสะพานท้าวเทพ กระษัตรี จังหวัดภูเก็ต
 4. สามารถดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  ทำการขยายหน่วยงาน สาขาย่อย ขึ้น 3 พื้นที่
  4.1 พื้นที่เขตเทศบาลป่าตอง  โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลป่าตอง
  4.2 พื้นที่เขตอำเภอถลาง  โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่หน่วยบริการประชาชน  ป้อมยามท่าเรือและที่ทำการตำรวจทางหลวง
  4.3 พื้นที่เขตอำเภอเมือง  โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่หน่วยบริการประชาชน  ป้อมยามหน้าโลตัสภูเก็ต
:: กลับสู่ด้านบน ::  
- ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ
- ข่าวอุบัติเหตุจราจร
- กิจกรรมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร
- เหตุพบผู้เสียชีวิตและเหตุอื่น ๆ
- ยานพาหนะประจำมูลนิธิ
- ประวัติเทพเจ้าองค์โป๊ยจุนเชี้ยฮุด
- ยานพาหนะอาสาสมัครมูลนิธิ(น.เขต) และรถสนับสนุน
- อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยของมูลนิธิ
- กิจกรรมฝ่ายพิธีกรรม
- สรุปการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
- กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม
- ผู้อยู่ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ 21 ราย
 
   
ทั้งหมด
พิธีกรรมฉลองวันเกิดพระตังลิ้วฮุดกุน วันที่ 18 กรกฏาคม 2559

ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบบางส่วน ท่าอากาศยานภูเก็ต (Partial Emergency Exercise) ประจำปี 2559

พิธีฝังศพ ณ สุสานเขารัง วันที่ 13-07-59

 
พิธีกรรม
 
 
 
   
     มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต
             34 ถนนพูนผล ซอย 9 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
     โทรศัพท์: +66 (0) 7621 1706, +66 (0) 7635 5330
             โทรสาร: +66 (0) 7635 5304
     อีเมลล์: kusoltam_pk@hotmail.com
     เว็บไซต์: www.kusoldharmphuket.com

Copyright © 2011- 2014 มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบและพัฒนาโดย Viewshop-asia.comดูผ่านคอมพิวเตอร์ คลิก
ดูผ่านมือถือ คลิก