kusoldharmphuket
Facebook    Webmail     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
นาง เบญจวรรณ ตัมพานุวัตร
ประธานมูลนิธิ
รองประธาน   รองประธาน
นายพรชัย   ขอพันเลิศ     นายสุรพงษ์   พิพัฒน์พัลลภ
รองประธาน คนที่ 1      รองประธาน คนที่ 2 
v   รองประธาน
นายสุเทพ   ศิวะเพชรากร   นายกิตติ  ทวีพัฒนางกูล
รองประธาน คนที่ 3   รองประธาน คนที่ 4
 
คณะกรรมการมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
นาย อำพน ธีระสุวรรณจักร
เลขานุการไทย
นาย สัญชัย ตั้งธีระสุนันท์
เลขานุการจีน
นาย อดิศักดิ์ เลิศชูวงศา
เหรัญญิก
นาง กิมกี่ บุตรดี
รองเหรัญญิก
 
นาย แพทย์สมนึก ผลเจริญ
หัวหน้าฝ่ายควบคุม
นาย ธำรงค์ นิติอภัยธรรม
รองหัวหน้าฝ่ายควบคุม
นาย อภินันท์ รังสินธุรัตน์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
นางสาว ศิรินันท์ แซ่เตีย
รองหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
 
นาย ชุมพล โอมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายคณะทรง
นาย สมชาย กุลจรัสวงศ์
รองหัวหน้าฝ่ายคณะทรง
นาย อรุณ สุดแต่วาสน์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
นาย พลอย แซ่หลิม
รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
 
นาย ชยต วิสารทพงศ์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาง รจนา รักแต่งาม
รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาง เหลี่ยนบี้ แซ่หลิม
หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
นาง ปิ่นเพชร หวงธนะภัณฑ์
รองหัวหน้าฝ่ายปฏิคม
 
กุศลธรรม 2 นาย เล็ก ตันติวงศ์ไพศาล
ผู้จัดการ
กุศลธรรม 3 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ตรีสังข์สุวรรณ
รองผู้จัดการ
กุศลธรรม 4 นาย ภิญญา สุโภชนาก
หัวหน้าหน่วยบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพ-กู้ภัย)
กุศลธรรม 5 นาย ธนภัทร ขอพันเลิศ
รองหัวหน้าหน่วยบรรเทาสาธารณภัย(ฝ่ายงานอาสาสมัคร)
 
ฝ่ายสำนักงาน
1101 นาย อัครินทร์ จักราพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กุศลธรรม 1102 นาง ศิริรัตน์ แซ่ฉั่ว
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กุศลธรรม 1103 นางสาว ศรีไพร ถาพร
แม่บ้าน
กุศลธรรม 1105 นาย จิระกิตติ์ ลิ่มธันยพงศ์
หัวหน้าฝ่ายพิธีกรรม
 
กุศลธรรม 1106 นางสาว ส่องขวัญ ธานีรัตน์
เสมียนรับบริจาคเงิน
กุศลธรรม 1107 นางสาว สมานใจ พุทธอารีย์
แม่บ้าน
กุศลธรรม 1108 นาย บุญชู แซ่หงอ
เจ้าหน้าที่นำไหว้
กุศลธรรม 1109 นาย หน่อหนาด งานแข็ง
เจ้าหน้าที่นำไหว้
 
กุศลธรรม 1110 นางสาว นันทวัน โสฬส
เสมียนรับเงินบริจาค
กุศลธรรม 1111 นางสาว ผ่องพรรณ อินทวงศ์
เสมียนรับเงินบริจาค
กุศลธรรม 1112 นาย วินัย หลีเอี๋ยน
เจ้าหน้าที่นำไหว้
กุศลธรรม 1113 นาง อนงค์รัตน์ จุลวัชระพงศ์
เสมียนรับบริจาคเงิน
 
กุศลธรรม 1114 นาย เซี่ยงฮวด แซ่หลี
เจ้าหน้าที่ก๊งฮุค
กุศลธรรม 1115 นางสาว ชุติมา วิเชียรสถาพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
กุศลธรรม 1116 นางสาว บุญฤดี ต้องสู้
เสมียนรับเงินบริจาค
 
 
บรรเทาสาธารณภัย
กุศลธรรม 41 นาย ศุภชัย หลิมภากรกุล
หัวหน้าแผนกงานกำลังพล
กุศลธรรม 4103 นาย วรากร จันทรกุล
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสื่อสาร
กุศลธรรม 4104 นาย อนันตชัย กลิ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสื่อสาร / นักดำน้ำกู้ภัย
กุศลธรรม 4106 นาย ชลากร สวัสดิ์ลาภ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสื่อสาร
 
กุศลธรรม 411 นาย สุดรัก หมายศูนย์
พลขับรถพิทักษ์ชีพ / นักดำน้ำกู้ภัย / EMT-B
กุศลธรรม 4111 นาย วิรัตน์ มาพุ่ม
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
กุศลธรรม 4115 นาย ณฐกร โกมุทผล
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัย
กุศลธรรม 4117 นาย ธนากร เรืองจันทร์
เจ้าหน้าที่เวชการฉุกเฉิน EMT-B / นักดำน้ำกู้ภัย
 
กุศลธรรม 412 นาย เรวัติ นิยมนา
พลขับรถพิทักษ์ชีพ
กุศลธรรม 4123 นาย สหจักรภพ สุขดำ
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
กุศลธรรม 4128 นาย ธีรเมธ ซอยตะคุ
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ / นักดำน้ำกู้ภัย
กุศลธรรม 413 นาย อัศวงศ์ จอมพล
พลขับรถพิทักษ์ชีพ / นักดำน้ำกู้ภัย / FR
 
กุศลธรรม 4130 นาย ยศวริศ ฤทธิสิริกุล
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
กุศลธรรม 4136 นาย มนัส เขียดนุ้ย
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ / FR.
กุศลธรรม 416 นาย อนิต เจนรบ
พลขับรถพิทักษ์ชีพ / FR. / นักดำน้ำกู้ภัย
กุศลธรรม 417 นาย เจษฎา จันทร์เพ็ญ
พลขับรถสำนักงาน / FR.
 
กุศลธรรม 419 นาย พูลทรัพย์ แซ่อึ๋ง
พลขับรถรถกู้ภัย / FR.
กุศลธรรม 42 นาย ศิลาลักษณ์ ณ ถลาง
หัวหน้าแผนกงานกู้ภัย / สโตร์
กุศลธรรม 420 นาย วัชระ ศรีกะชา
พลขับรถรถกู้ภัย / นักดำน้ำกู้ภัย
กุศลธรรม 424 นาย สิทธิศักดิ์ ดาวัล
พลขับรถพิทักษ์ชีพ
 
กุศลธรรม 43 นาย สกุล แนบเนียน
ผู้ช่วยแผนกงานกำลังพลกู้ชีพ
กุศลธรรม 44 นาย วิรัช รอดพันธ์
หัวหน้าแผนกงานกู้ภัยทางน้ำ / นักดำน้ำกู้ภัย
กุศลธรรม 443 นาย ชาตรี ต้องสู้
ผู้ช่วยแผนกงาน กู้ชีพ-กู้ภัย / ทีมวิทยากร / นักดำน้ำกู้ภัย / EMT-B
กุศลธรรม 45 นาย พลกฤษณ์ รากทอง
หัวหน้าแผนกงานพิธีกรรม
 
กุศลธรรม 51 นาย ประวิสร์ ยกเจริญ
ผู้ช่วยประสานงานอาสาสมัครมูลนิธิ ฯ / นักดำน้ำกู้ภัย
กุศลธรรม 4105 นาย อุดม หนูนะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสื่อสาร
กุศลธรรม 4107 นาย ณัฐพงศ์ คงกิ้ม
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสื่อสาร
กุศลธรรม 4110 นางสาว สุกัญญา แซ่อ๋าง
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสื่อสาร
 
กุศลธรรม 4113 นาย สุจินต์ สงปาน
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
กุศลธรรม 4121 นาย สมศักดิ์ พิมลนอก
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ / FR. / นักดำน้ำกู้ภัย
กุศลธรรม 4122 นาย นิสิทธิ์ มหาสินธุ์
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ / นักดำน้ำกู้ภัย
กุศลธรรม 4124 นาย จุลดิษฎ์ นรนวล
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ / EMR.
 
กุศลธรรม 4131 นาย วิชาญ เรืองกัลย์
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
กุศลธรรม 4132 นาย อาบีดีน อาบู
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
กุศลธรรม 4134 นาย ครรชิต มีทรัพย์
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ / FR.
กุศลธรรม 4137 นาย พีระพล ศักดิ์ปรีชากุล
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
 
กุศลธรรม 4138 นาย บรรจง ลั่นอารัญ
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
กุศลธรรม 4139 นาย วิศักดิ์ ศรีดามานพ
เจ้าหน้าที่เวชการฉุกเฉิน EMT-B
กุศลธรรม 414 นาย อภิเชษฐ์ ยิ้มอ่อน
พลขับรถพิทักษ์ชีพ / EMR.
กุศลธรรม 4140 นาย นเรศ แสงสมี
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
 
กุศลธรรม 4142 นาย ฟงอวิ๋น งานดี
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
กุศลธรรม 4143 นาย ณัฐวุฒิ หอมรสกล้า
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
กุศลธรรม 4144 นาย สมปอง หวันแอ
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ / FR.
กุศลธรรม 4145 นาย ณัฐพนธ์ นากแก้ว
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
 
กุศลธรรม 4146 นาย เชวง กว้างสวาสดิ์
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
กุศลธรรม 4147 นาย ปวริศวร์ เคลือทอง
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
กุศลธรรม 4148 นาย วีระ ฟักทอง
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ / EMR.
กุศลธรรม 415 นาย ณัฐวุฒิ แสะอะหมัด
พลขับรถพิทักษ์ชีพ
 
กุศลธรรม 4150 นาย วีรยุทธ คหาปนะ
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
กุศลธรรม 4153 นาย ตะวัน หวันแอ
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ
กุศลธรรม 418 นาย นันทพงศ์ ใกล้ถิ่น
พลขับรถพิทักษ์ชีพ / EMT-B
กุศลธรรม 421 นาย ยงยศ ยุทธรรม
พลขับรถพิทักษ์ชีพ / นักดำน้ำกู้ภัย / FR.
 
กุศลธรรม 422 นาย วสุธันย์ ปัญจะวร
พลขับรถพิทักษ์ชีพ / FR.
กุศลธรรม 423 นาย ธนโชติ รอดพันธุ์
พลขับรถพิทักษ์ชีพ
กุศลธรรม 425 นาย กฤษณะ ชาญภักดี
พลขับรถพิทักษ์ชีพ
กุศลธรรม 46 นาย ชาตรี ลูกหลี
หัวหน้าแผนกงานสื่อสาร
 
อาสาสมัครช่วยเหลืองานจราจร
หน่วยงานนี้ยังไม่ระบุบุคคลากร
อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย
หน่วยงานนี้ยังไม่ระบุบุคคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ
- ข่าวอุบัติเหตุจราจร
- กิจกรรมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร
- เหตุพบผู้เสียชีวิตและเหตุอื่น ๆ
- ยานพาหนะประจำมูลนิธิ
- ประวัติเทพเจ้าองค์โป๊ยจุนเชี้ยฮุด
- ยานพาหนะอาสาสมัครมูลนิธิ(น.เขต) และรถสนับสนุน
- อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยของมูลนิธิ
- กิจกรรมฝ่ายพิธีกรรม
- สรุปการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
- กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม
- ผู้อยู่ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ 21 ราย
 
   
ทั้งหมด
พิธีกรรมฉลองวันเกิดพระตังลิ้วฮุดกุน วันที่ 18 กรกฏาคม 2559

ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบบางส่วน ท่าอากาศยานภูเก็ต (Partial Emergency Exercise) ประจำปี 2559

พิธีฝังศพ ณ สุสานเขารัง วันที่ 13-07-59

 
พิธีกรรม
 
 
 
   
     มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต
             34 ถนนพูนผล ซอย 9 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
     โทรศัพท์: +66 (0) 7621 1706, +66 (0) 7635 5330
             โทรสาร: +66 (0) 7635 5304
     อีเมลล์: kusoltam_pk@hotmail.com
     เว็บไซต์: www.kusoldharmphuket.com

Copyright © 2011- 2014 มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบและพัฒนาโดย Viewshop-asia.comดูผ่านคอมพิวเตอร์ คลิก
ดูผ่านมือถือ คลิก